Studium DBA

Profesně vzdělávací program DBA (Doctor of Business Administration) představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Cílem programu je rozvoj pokročilých manažerských schopností a dovedností s důrazem na efektivní strategická rozhodnutí a hledání nových procesů a inovativních řešení v praxi.

Studium programu DBA je určeno primárně pro absolventy profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration) a absolventy vysokoškolského vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.) s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici.

Výuka probíhá v českém jazyce formou interaktivních workshopů přímo v prostorách Business Institutu v Praze, na nichž se lektoři, špičky ve svých oborech, věnují teoretickým i praktickým aspektům klíčových oblastí managementu a leadershipu. V rámci výuky studenti řeší případové studie nebo konkrétní situace, které vycházejí z potřeb jejich vlastní praxe.

Organizace studia

Studium je zahájeno Metodologickým seminářem, kde jsou rozebrány požadavky na psaní odborných textů, analýzu dat, nástroje výzkumu a další aspekty potřebné pro zpracování kvalitní závěrečné práce.

Výuka programu DBA je rozdělena do tří tematických bloků:

 • Management
  - 4 odborné studijní moduly, v rámci jejichž problematiky bude student následně zpracovávat závěrečnou práci; každý modul je rozdělen na dvě lektorská setkání po třech vyučovacích hodinách (3 x 45 minut).
   
 • Leadership
   - 3 studijní moduly z oblasti soft skills; za každý modul proběhne jedno lektorské setkání po třech vyučovacích hodinách (3 x 45 minut).
   
 • Volitelné moduly
  - 2 specializované studijní moduly, které si student volí z nabídky institutu dle svého zájmu a profesního zaměření; za každý modul proběhne jedno lektorské setkání po třech vyučovacích hodinách (3 x 45 minut); seznam volitelných modulů naleznete zde.

  Mezi jednotlivými bloky student konzultuje svoji závěrečnou práci s vybraným garantem.

Program DBA - průběh studia

achemaMBA

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr
 • doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Volko
 • Mgr. Jiří Jandečka
 • Ing. Klára Lauritzenová (Hejduková)
 • Ing. Yvona Charouzdová
 • PhDr. Stanislav Gálik
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Závěrečná práce

Student se během studia zaměří na vypracování závěrečné práce, ve které zúročí své komplexní znalosti a zkušenosti nabyté během studia i mimo něj. Nedílnou součástí studia jsou individuální konzultace s garantem vybraného tématu závěrečné práce. Úvodní konzultace je povinná a dále se doporučují alespoň další tři konzultace v průběhu studia. Závěrečná práce má minimální rozsah 100 normostran, skládá se z teoretické a aplikační části.

Zakončení studia

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce před tříčlennou komisí. Student zde představí výsledky své práce a zároveň zodpoví otázky k obhajobě uvedené v posudcích vedoucího a oponenta práce. Mimo to by měl student u obhajoby prokázat znalost souvislostí v těch oblastech managementu, které byly náplní lektorských setkání. Po úspěšném absolvování závěrečné obhajoby student získá profesní titul DBA. Diplom a certifikát je předán absolventům na slavnostní promoci, případně v jiném termínu po dohodě se studijním oddělením.

Možnost zahájení studia

Nový cyklus profesních vzdělávacích programů DBA začíná vždy 15. března a 1. října. Na základě žádosti o individuální studium může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny.

 • Cena programu je 129.000 Kč bez DPH (156.090 Kč s DPH).
 • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: info@businessinstitut.cz.

Navštivte tyto odkazy:

On-line přihláška ke studiu

Fotogalerie Reference firem Video reference Programy MBA