Informace o studiu MBA

Business Institut představuje moderní koncept studia MBA, jež promítá teorii přímo do manažerské praxe. Lektoři používají příklady z reálných situací, čímž dochází k osvojení teorie i bez nutnosti učení se mnohdy prázdných definic. Business Institut si zakládá především na špičkovém obsazení lektorského týmu, kvalitě výuky, flexibilitě studia a profesionálním přístupu.

Komu je studium určeno

Programy MBA jsou vhodné pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním (alespoň v bakalářském stupni nebo s ukončeným profesním vzděláním v programu BBA). Z podmínky vysokoškolského vzdělání může být udělena výjimka na základě prokázání manažerské praxe. Studium je tak určeno manažerům, členům managementu, podnikatelům, zaměstnancům státní správy a samosprávy či představitelům neziskových organizací. Program MBA je však určen především pro ty, kteří mají v úmyslu držet krok s nejnovějšími trendy v oboru a chtějí získat náskok před ostatními.

Forma studia

Výuka na Business Institutu probíhá v českém jazyce, pouze v případě programu MBA International Executive se vyučuje v jazyce anglickém. Kombinovaná forma výuky, kterou Business Institut využívá, v sobě spojuje prvky e-learningu (studenti obdrží studijní materiály elektronicky) a prezenčních lektorských setkání, která se konají přímo v prostorách Business Institutu v Praze. Tato lektorská setkání jsou realizována v rozsahu tří hodin (180 minut) jednou za každý modul (tedy jednou v měsíci). Tato setkání jsou nepovinná, nicméně je vřele doporučujeme, neboť zde studenti mají možnost účastnit se diskuze s odborníky z praxe, řešit případové studie a získat tak cenné zkušenosti, nové poznatky a informace o aktuálních trendech. Nad rámec výuky může student konzultovat danou problematiku s lektory osobně, skrze studentskou sekci nebo prostřednictvím virtuální učebny.

Studium je rozloženo do tří semestrů, z nichž každý trvá půl roku; celková doba studia tak dosahuje délky jednoho a půl roku. Semestr je rozdělen do čtyř modulů (předmětů), z nichž každý představuje určitou oblast problematiky, kterou je nutno zvládnout pro splnění podmínek studia. Výstupem za jednotlivé moduly jsou postupové práce, v nichž jsou teoretické poznatky aplikovány přímo do praxe. V posledním modulu třetího semestru studenti vypracovávají závěrečnou práci pod vedením lektora a na závěr studia spolu s obhajobou své práce absolvují závěrečnou zkoušku.


Schema studia MBA

Vzdělávání nad rámec studia

Nad rámec studia mají studenti možnost zdarma navštěvovat přednášky a blokové moduly se zajímavými osobnostmi, které Business Institut pravidelně pořádá. Současně se také mohou zúčastnit hned několika lektorských setkání z jiných vzdělávacích programů, která by je zaujala.

Knihovna

Studenti Business Institutu mají k dispozici také knihovnu, kde si mohou zdarma zapůjčit vybrané tituly z povinné nebo doporučené literatury určené ke studiu.

Studentská sekce

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde nalezne všechny potřebné informace a dokumenty ke svému studiu (harmonogramy lektorských setkání, studijní materiály k jednotlivým modulům, informace k psaní postupových prací a mnoho dalších). Studentská sekce může studentům sloužit také jako prostředek komunikace se studijním oddělením či jednotlivými vyučujícími.

Zahájení studia

Nový cyklus profesních vzdělávacích programů MBA začíná vždy 15. března a 1. října. Na základě žádosti o individuální studium může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny.

Brožura MBA

  • Cena programu je po slevě 89.000 Kč bez DPH (107.690 Kč s DPH).
  • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: info@businessinstitut.cz, nebo na telefonu: 234 221 343.

On-line prihláška ke studiu