Executive LLM - Commercial Law

Executive Master of Laws (LLM) Commercial Law představuje profesní vzdělávací program, který se specializuje na prohloubení znalostí z oblasti obchodního práva v kontextu práva Evropské unie. Na úvod studijního programu Executive LLM - Commercial Law se studenti seznámí s problematikou obchodního práva a s postavením podnikatele v českém i evropském prostředí. Studenti se budou věnovat právu hospodářské soutěže a nekalosoutěžnímu jednání, na které naváže evropské hospodářské právo a právo finanční. Součástí programu jsou i další oblasti práva, zejména právo obchodních společností, obchodní závazkové vztahy, právo EU a mezinárodní obchodní právo. Ve třetím semestru se studenti zaměří na insolvenční právo a jeho širší vazby a získají informace o směnečném a šekovém právu. S narůstajícím významem daňových aspektů není opomenuto ani daňové právo české a EU. Na závěr programu je zařazen modul týkající se komunikačních schopností a efektivního řešení konfliktů, neboť zvládnutí tzv. soft skills dovedností je nezbytnou součástí v každé právní oblasti. Výuku tohoto programu zajišťují přední odborníci jak z akademického prostředí, tak i z právnické praxe, kteří se specializují na dílčí aspekty dané problematiky a jsou tak zárukou vysoké erudice.

Tento program je určen uchazečům s předchozím právním vzděláním. Využijí jej tak advokáti, koncipienti, právníci, notáři či právní specialisté, kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace a kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat aktuální informace o vývoji obchodního práva v České republice a jeho vztahu k právu Evropské unie. Tento program je také určen pro uchazeče, kteří s právem pracují, nicméně nemají předchozí právní vzdělání. 

On-line prihláška ke studiu Studijní obsah programu

Výuka programu probíhá v českém jazyce formou kombinovaného studia, komunikačních prostředků na dálku (e-learning) a dále tématických setkání s lektory, která se konají jednou za každý modul programu přímo v prostorách Business Institutu v Praze.

Program je rozložen do tří semestrů, z nichž každý je dále rozdělen na pět modulů. Posledním modulem v závěrečném semestru studia je vypracování závěrečné práce, jejíž obhajobou a složením závěrečné zkoušky studium končí. Student během studia neskládá dílčí zkoušky, prostředkem kontroly jsou tak postupové práce, které se odevzdávají po absolvování každého modulu a ve kterých se mohou studenti potýkat s reálnými právními problémy z vlastní praxe.

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce. Jedná se o studijní prostředí, kde se postupně zobrazují jednotlivé moduly programu. Zde tak student nalezne veškeré potřebné informace o průběhu studia či o tématických setkáních s lektory, studijní materiály a termíny pro odevzdání postupových prací. Studentská sekce dále slouží studentům jako prostředí pro komunikaci s lektory a studijním oddělením. Studenti mají k dispozici i knihovnu Business Institutu, kde naleznou vybranou povinnou literaturu ke studiu.

Zahájení nového cyklu programu LLM je vždy 15. března a 1. října. na základě individuální žádosti může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny. Bližší informace o specializacích manažerských programů naleznete pod jednotlivými programy.

Zvýhodněná cena programu je 98.000 Kč bez DPH

On-line přihlášku ke studiu naleznete zde.
Přihlášku ke studiu ve formátu PDF naleznete zde.